top of page
Search
  • Writer's picturePloy

World Oceans Day 2020

"Together we can protect our home"

ปีที่ผ่านมาเราเห็นความร่วมมือในการดูแลรักษาท้องทะเล ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรณรงค์ไม่พกขวดพลาสติกขึ้นเรือ ดำน้ำเก็บขยะ เก็บขยะริมชายหาด กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆ


สำหรับปีนี้เรายัังคงเน้นย้ำอยู่เสมอในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ยิ่งสายดำน้ำแบบเราๆจะรู้เลยว่า เวลาเราออกไปดำน้ำแต่ละครั้งสภาพท้องทะเลไทยของเราเป็นอย่างไรบ้าง หากเราไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ท้องทะเลก็คงไม่มีทางสะอาดอย่างแน่นอน เราอยากจะดำลงไปเพื่อดูความสวยงามของระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล หรือจะอยากดำลงไปเจอแต่เศษขยะพลาสติกกันล่ะ


มาร่วมเป็นส่วนนึงในการช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลของเราให้มีระบบนิเวศน์ที่น่าอยู่ มีความอุดสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต และปลอดจากขยะพลาสติกกันเถอะ


Comments


bottom of page